TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ

Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á

được đổi tên thành TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ

theo quyết định số 335/QĐ-BLDTBXH

của Bộ Lao động, Thương Binh và Xã Hội ngày 14/03/2017.

Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ
www.tamtri.edu.vn


The system will automatically redirect you to Tam Tri College in 10 seconds . Home | Reload