Sự kiện sắp tới

Chủ nhật; 22 - 11 - 2015

Kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học – Khóa ngày 22/11/2015

- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn...

Chủ nhật; 15 - 11 - 2015

Kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học – Khóa ngày 15/11/2015

- Căn cứ Quy chế ban hành theo Thông tư số 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28  tháng 01  năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Căn...

Hình ảnh hoạt động