MẪU ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

I. Thông tin chung

1.     Tên sáng kiến kinh nghiệm:

2.     Tên người viết sáng kiến :

3.     Cán bộ phối hợp (nếu có)

4.     Thời gian thực hiện: 1 năm

5.     Cấp quản lý: (HĐKH cấp khoa/ trường)

II. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm

1.     Thực trạng tình hình công tác (những khó khăn bất cập, vướng mắc trong công tác có nhu cầu tháo gỡ, cải tiến…)

2.     Yêu cầu của công tác (gắn với sáng kiến kinh nghiệm)

3.     Những đề xuất sáng kiến kinh nghiệm

4.     Hiệu quả ban đầu khi ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm

5.     Kết luận