BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐÔNG Á

 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(sơ lược/ chi tiết)

 

 

I. Thông tin chung

1.     Tên đề tài

2.     Chủ nhiệm đề tài

3.     Cán bộ phối hợp (nếu có)

4.     Thời gian thực hiện

5.     Cấp quản lý: (HĐKH cấp khoa/ trường)

6.     Loại hình nghiên cứu: NC ứng dụng/ khoa học cơ bản/ khoa học chuyên ngành/ khoa học giáo dục.

8. Lĩnh vực khoa học:

- Quản lý: …

- Kỹ thuật công nghệ:…

- Giáo dục : …

- Khác:…

 

7.     Đề nghị hỗ trợ kinh phí (nếu là đề tài cấp trường quản ly)

Thuyết minh kinh phí …

II. Nội dung đề cương:

A.   Phần Mở đầu

1.     Lý do chọn đề tài

2.     Lịch sử vấn đề (ở đề cương có thể sơ lược, ở đề tài cần đầy đủ)

3.     Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

4.     Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

5.     Phương pháp nghiên cứu

6.     Bố cục của đề tài

B.    Phần Nội dung

Chương 1: …

Chương 2: …

Chương 3…

 

(Lưu ý: Ở đề cương, có thể ở mức độ các nội dung khái quát, nhưng không quá sơ lược, cần giúp người phản biện hiểu được sự thiết thực của đề tài).

C.   Kết luận

D.   Tài liệu tham khảo

E.    Phụ lục (nếu có)

Chú ý: Khi bảo vệ đề cương, chủ nhiệm đề tài cần thuyết minh rõ tính cần thiết hoặc cấp thiết của đề tài, tác dụng, tính ứng dụng, tính khả thi của đề tài.